Πολιτική επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Πολιτική επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
(Privacy Policy)

Το Σχολείο μας επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς που αναφέρονται σε αυτή την Πολιτική Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων, σε συμμόρφωση με τους κανόνες του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679 της ΕΕ και την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τηρούνται με ασφάλεια και δεν διαβιβάζονται σε τρίτους παρά μόνον στο πλαίσιο (α) των νόμιμων δραστηριοτήτων του Σχολείου και (β) συμμόρφωσης με νομική υποχρέωση. Για κάθε ερώτηση ή απορία σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μπορείτε να απευθύνεστε στο 210.2522402 ή στο email: llp@leonteios.gr.

Α. ΜΑΘΗΤΕΣ

 1. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Τα δεδομένα των μαθητών και των γονέων/κηδεμόνων τους συλλέγονται μέσω της αίτησης εγγραφής που συμπληρώνεται από τον γονέα/κηδεμόνα και περιλαμβάνουν τις εξής κατηγορίες:

Α) Στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας

α) Στοιχεία ταυτότητας

β) Στοιχεία επικοινωνίας

γ) Στοιχεία κίνησης

Β) Εκπαιδευτικά στοιχεία

α) Στοιχεία για την προηγούμενη φοίτηση του μαθητή

β) Στοιχεία που περιλαμβάνονται στο σύστημα My School του Υπουργείου Παιδείας και των οποίων η επεξεργασία είναι υποχρεωτική από το νόμο.

Γ) Λογιστικά στοιχεία

α) Φορολογικά στοιχεία για τη χρέωση

β) Στοιχεία παρεχομένων υπηρεσιών

γ) Στοιχεία που είναι απαραίτητα για την προσφορά πρόσθετων παροχών Δ) Στοιχεία φυσικής κατάστασης και προσωπικότητας

α) Στοιχεία ιατρικής φύσεως (προαιρετικά)

β) Στοιχεία ψυχολογικής φύσεως (προαιρετικά)

 1. Διαδικασία συλλογής προσωπικών δεδομένων

Τα ανωτέρω στοιχεία δηλώνονται από τον γονέα/κηδεμόνα. Με τη συμπλήρωση της σχετικής αίτησης πρέπει να προσκομίζονται και τα συναφή επίσημα έγγραφα, με τα οποία αποδεικνύεται η ορθότητα των δηλωθέντων στοιχείων, εφόσον αυτά δεν προκύπτουν αυτόματα μέσω του συστήματος My School. Απλά αντίγραφα των προσκομιζομένων εγγράφων επισυνάπτονται στην αίτηση εγγραφής.

Τα προσωπικά δεδομένα φυσικής κατάστασης και προσωπικότητας δηλώνονται σε χωριστό ειδικό έντυπο.

Η αίτηση εγγραφής κατατίθεται στο Ταμείο της Σχολής.

Στη συνέχεια τα στοιχεία:

α) φυλάσσονται στο λογιστήριο

β) εισάγονται στο ηλεκτρονικό σύστημα του Σχολείου

γ) ως αντίγραφο μεταφέρονται στο Διευθυντή Βαθμίδας

δ) δημιουργείται ο Φάκελος Μαθητή με τα φυσικά σχετικά έγγραφα.

 

 1. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων & δικαιώματα χρήσης

Δικαίωμα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των μαθητών έχουν τα παρακάτω πρόσωπα ή τμήματα του Σχολείου υπό τις αντίστοιχες προϋποθέσεις:

Α) Γραμματεία

Οι καρτέλες των μαθητών Β’/θμιας εκπαίδευσης τηρούνται στη Γραμματεία σε φωριαμούς που κλειδώνουν.

Η Γραμματεία έχει πλήρη ηλεκτρονική πρόσβαση στα εξής στοιχεία:

 • Στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας
 • Εκπαιδευτικά στοιχεία

Β) Λογιστήριο-Ταμείο

Το Λογιστήριο-Ταμείο  έχει ηλεκτρονική πρόσβαση στα εξής στοιχεία:

 • Στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας
 • Στοιχεία για τις παρεχόμενες υπηρεσίες
 • Στοιχεία πρόσθετων παροχών

Το Λογιστήριο τηρεί μόνο τους φυσικούς φακέλους για τη χρέωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ενημέρωση των υπόχρεων προς πληρωμή.

Η ενημέρωση των υπόχρεων γίνεται με την εκτύπωση της καρτέλας του μαθητή και δίνεται στον γονέα. Όταν ολοκληρωθεί μία πληρωμή, η απόδειξη παραδίδεται σε κλειστό φάκελο στο παιδί, μέσω των εποπτών και των διευθυντών μονάδων.

Το Λογιστήριο τηρεί και κάθε άλλο στοιχείο που επιβάλλεται από τη φορολογική νομοθεσία καθώς και δικαστικές αποφάσεις για την επιμέλεια του παιδιού.

Γ) Γραφείο κίνησης

Το Γραφείο κίνησης τηρεί τα στοιχεία για την παραλαβή και παράδοση των μαθητών καθώς και αρμόδιων για αυτά προσώπων του οικογενειακού περιβάλλοντος που έχουν δηλωθεί από τον γονέα/κηδεμόνα. Ηλεκτρονική πρόσβαση επιτρέπεται μόνο στα Στοιχεία Κίνησης.

Οι σχετικοί κατάλογοι παραδίδονται από το Γραφείο Κίνησης στους συνοδούς των σχολικών λεωφορείων, οι οποίοι υποχρεούνται να τους τηρούν με ασφάλεια και να τους επιστρέφουν στο τέλος του σχολικού έτους στο Γραφείο Κίνησης χωρίς να κρατούν αντίγραφο.

Δ) Γενικός Διευθυντής

Ο Γενικός Διευθυντής έχει πλήρη πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα του ηλεκτρονικού συστήματος και στους φυσικούς φακέλους.

Ε) Διευθυντής Μονάδος

Ο Διευθυντής κάθε εκπαιδευτικής μονάδας έχει πλήρη πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα και στους φυσικούς φακέλους για όλα τα δεδομένα που αφορούν τους μαθητές που φοιτούν στη Μονάδα του.

Στο Γραφείο του Διευθυντή μονάδος φυλάσσονται το Μαθητολόγιο και τα Βιβλία που εκ του νόμου υποχρεούται να συμπληρώνει και τηρεί ο Διευθυντής Μονάδος. Τα βιβλία φυλάσσονται σε φωριαμούς που κλειδώνουν.

Στ) Επόπτης

Ο επόπτης τηρεί μόνο τους φυσικούς φακέλους για τη σωστή εξακρίβωση των οικογενειακών στοιχείων της τάξης της οποίας είναι υπεύθυνος.

Ο επόπτης τηρεί τα εκ του νόμου τηρούμενα βιβλία (πχ απουσιολόγια..)

Ο επόπτης έχει πλήρη ηλεκτρονική πρόσβαση στα εξής στοιχεία:

 • Στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας
 • Εκπαιδευτικά στοιχεία

Ζ) Εκπαιδευτικό προσωπικό

Το Εκπαιδευτικό προσωπικό μπορεί να έχει πρόσβαση στο Μαθητολόγιο και στα εκ του νόμου τηρούμενα Βιβλία. Ο Υπεύθυνος καθηγητής κάθε τάξης έχει επίσης πρόσβαση στα Στοιχεία φυσικής κατάστασης και προσωπικότητας για τους μαθητές της τάξης του.

Η) Σχολίατρος

Ο Σχολίατρος τηρεί ιατρικό φάκελο για κάθε μαθητή, ο οποίος φυλάσσεται στον χώρο του ιατρείου του Σχολείου.

Στα στοιχεία αυτά μπορεί να έχουν πρόσβαση ο Γενικός Διευθυντής, ο Διευθυντής Μονάδος, ο Επότπης και ο Υπεύθυνος καθηγητής κάθε τάξης για τους μαθητές που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους.

Οι φάκελοι τηρούνται σε φωριαμούς που κλειδώνουν.

Ι) Σχολικός ψυχολόγος

Ο Σχολικός ψυχολόγος τηρεί φάκελο για κάθε μαθητή για τον οποίο έχει παράσχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, ο οποίος φυλάσσεται στον χώρο του γραφείου του σχολικού ψυχολόγου εντός του Σχολείου.

Στα στοιχεία αυτά μπορεί να έχουν πρόσβαση ο Γενικός Διευθυντής, ο Διευθυντής Μονάδος, ο Επόπτης, ο Υπεύθυνος καθηγητής κάθε τάξης καθώς και ο Σχολίατρος, εφόσον απαιτείται, για τους μαθητές που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους.

Οι φάκελοι τηρούνται σε φωριαμούς που κλειδώνουν.

 1. Πρόσβαση γονέων/κηδεμόνων και μαθητών

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα στοιχεία των ανήλικων παιδιών τους.

Έχουν επίσης όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ του ΓΚΠΔ.

Η πρόσβαση γίνεται μέσω της Γραμματείας στην οποία πρέπει να υποβάλλονται εγγράφως όλα τα σχετικά αιτήματα.

Πληροφορίες για την πρόοδο των ανήλικων παιδιών τους μπορούν επίσης να παρέχονται στους γονείς/κηδεμόνες από τον Γενικό Διευθυντή, τον Διευθυντή Μονάδος, τον επόπτη και τους καθηγητές κάθε τάξης. Επίσης πληροφορίες για τη φυσική κατάσταση της υγείας και την ψυχολογική κατάσταση των ανήλικων παιδιών τους μπορούν να αντλούν οι γονείς/κηδεμόνες από τον Σχολίατρο ή τον Σχολικό Ψυχολόγο αντίστοιχα.

Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων, η επικοινωνία και η άσκηση των αντίστοιχων δικαιωμάτων γίνεται μόνο μέσω του γονέα που έχει λάβει με δικαστική απόφαση την επιμέλεια του τέκνου. Για τον λόγο αυτό, ο γονέας οφείλει να προσκομίσει στο Διευθυντή Μονάδας επικυρωμένο αντίγραφο της δικαστικής απόφασης.

Εφόσον την υποχρέωση καταβολής των διδάκτρων έχει ο γονέας που δεν έχει την επιμέλεια του τέκνου ή άλλο πρόσωπο που έχει δηλωθεί από τους γονείς, τα πρόσωπα αυτά έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα λογιστικά στοιχεία που αφορούν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις έναντι του Σχολείου. Πληροφορίες για την πρόοδο του ανήλικου παιδιού του μπορεί να λάβει και ο γονέας που δεν έχει την επιμέλεια του τέκνου ως ασκών τη γονική μέριμνα σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, εκτός αν του έχει αφαιρεθεί και η γονική επιμέλεια με δικαστική απόφαση ή με απόφαση του Γενικού Διευθυντή το Σχολείο κρίνει ότι η άρνηση ενημέρωσης του γονέα αυτού επιβάλλεται προς το συμφέρον του παιδιού.

Εναλλακτικά, δίνεται η δυνατότητα παροχής πληροφοριών, όπως αυτές περιγράφονται παραπάνω, μέσω τηλεφώνου, εφόσον προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες ταυτοποίησης.

Αν ο μαθητής είναι ενήλικας, το δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης και τα λοιπά προβλεπόμενα από τον ΓΚΠΔ δικαιώματα ασκούνται μόνο από αυτόν. Το Σχολείο διατηρεί όμως το δικαίωμα να ενημερώσει τους γονείς/κηδεμόνες του για κάθε ζήτημα που αφορά τον μαθητή, εφόσον με απόφαση του Γενικού Διευθυντή κρίνει ότι αυτό είναι προς όφελος του μαθητή. Στην περίπτωση αυτή το Σχολείο έχει τη δυνατότητα να μην ενημερώσει για αυτό τον μαθητή, αν με απόφαση του Γενικού Διευθυντή, η οποία λαμβάνεται μετά από διαβούλευση με τον Σχολίατρο ή τον Σχολικό ψυχολόγο, κρίνει ότι η ενημέρωση επιβάλλεται από το συμφέρον του μαθητή.

 1. Διαβίβαση σε τρίτους

Τα δεδομένα των μαθητών δεν διαβιβάζονται σε τρίτους παρά μόνον αν αυτό επιβάλλεται από τον νόμο ή γίνεται στο πλαίσιο της παροχής των νομίμων υπηρεσιών του Σχολείου, για τις οποίες οι γονείς/κηδεμόνες έχουν εκ των προτέρων ενημερωθεί και, όπου απαιτείται, έχουν παράσχει τη συγκατάθεσή τους. Η συγκατάθεση δεν είναι απαραίτητη όταν η διαβίβαση επιβάλλεται από τον νόμο ή γίνεται στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών του Σχολείου.

Τα στοιχεία επικοινωνίας των γονέων των μαθητών του σχολείου διαβιβάζονται στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων με σκοπό την επικοινωνία του Συλλόγου με τους γονείς σχετικά με δραστηριότητες του Συλλόγου (Συμμετοχή σε αρχαιρεσίες, εκδηλώσεις και λοιπές δράσεις του Συλλόγου). Οι γονείς ή κηδεμόνες που δεν επιθυμούν να διαβιβασθούν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων έχουν τη δυνατότητα να το δηλώσουν εγγράφως με σημείωση του σχετικού πεδίου στην αίτηση εγγραφής ή με αποστολή σχετικού αιτήματος στο σχολείο.

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ & ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 1. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Το Σχολείο τηρεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για:

 • Το Εκπαιδευτικό προσωπικό
 • Το Διοικητικό προσωπικό
 • Το Τεχνικό προσωπικό
 • Τους υποψηφίους προς εργασία

Τα στοιχεία που συλλέγονται και τηρούνται προβλέπονται από την εργατική νομοθεσία. Σε αυτά περιλαμβάνονται και τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την καταβολή του μισθού και των τυχόν επιδομάτων στον τραπεζικό λογαριασμό του εργαζομένου.

Για κάθε εργαζόμενο τηρείται φάκελος αξιολόγησης.

Όσον αφορά τους υποψήφιους προς εργασία τηρούνται βιογραφικά σημειώματα και τυχόν αξιολόγηση του υποψηφίου μετά από συνέντευξη.

Τηρούνται επίσης στοιχεία που αναφέρονται στην υγεία των εργαζομένων για τον σκοπό της παροχής αναρρωτικής άδειας ή ειδικών επιδομάτων. Οι σχετικές ιατρικές βεβαιώσεις τηρούνται από τον Ιατρό Εργασίας.

Εφόσον για ειδικές κατηγορίες εργαζομένων είναι υποχρεωτικό από τον νόμο η τήρηση αντιγράφου ποινικού μητρώου, το αντίγραφο προσκομίζει ο ίδιος ο εργαζόμενος.

 1. Διαδικασία συλλογής προσωπικών δεδομένων

Τα δεδομένα του Προσωπικού συλλέγονται από τον ίδιο τον εργαζόμενο κατά την πρόσληψη και προσκομίζονται στο Λογιστήριο με τη συμπλήρωση σχετικού εντύπου τα στοιχεία και το περιεχόμενο του οποίου προβλέπεται από την εργατική νομοθεσία. Με τη συμπλήρωση του εντύπου πρέπει να προσκομίζονται και τα συναφή επίσημα έγγραφα με τα οποία αποδεικνύεται η ορθότητα των δηλωθέντων στοιχείων.

Στη συνέχεια τα στοιχεία:

α) εισάγονται στο ηλεκτρονικό σύστημα του Σχολείου

β) αρχειοθετούνται στο Φάκελο Εργαζόμενου που περιλαμβάνει τα φυσικά σχετικά έγγραφα γ) καταχωρίζονται στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας.

 1. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων & δικαιώματα χρήσης

Δικαίωμα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων προσωπικού έχουν τα παρακάτω πρόσωπα ή τμήματα του Σχολείου υπό τις αντίστοιχες προϋποθέσεις:

Α) Γραμματεία

Η Γραμματεία έχει πλήρη ηλεκτρονική πρόσβαση στα στοιχεία του προσωπικού πλην των στοιχείων που αφορούν την υγεία, το ποινικό μητρώο και την αξιολόγηση του προσωπικού.

Β) Λογιστήριο

Οι φυσικοί φάκελοι του προσωπικού τηρούνται στο λογιστήριο σε φωριαμούς που κλειδώνουν.

Το Λογιστήριο έχει ηλεκτρονική πρόσβαση μόνο σε όσα στοιχεία του προσωπικού απαιτούνται για την καταβολή των μισθών και επιδομάτων.

Για τον υπολογισμό επιδομάτων ή παροχών που συνδέονται με τη φυσική κατάσταση ή την κατάσταση της υγείας του εργαζόμενου, προσκομίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία κοινοποιούνται στην αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας μέσω του διευθυντή μονάδας.

Το Λογιστήριο τηρεί σε φωριαμούς που κλειδώνουν φυσικούς φακέλους για την καταβολή των μισθών και επιδομάτων στο προσωπικό και τη σχετική ενημέρωσή του.

Το Λογιστήριο τηρεί και κάθε άλλο στοιχείο που επιβάλλεται από τη φορολογική και εργατική νομοθεσία.

Γ) Γενικός Διευθυντής

Ο Γενικός Διευθυντής έχει πλήρη πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα του ηλεκτρονικού συστήματος και στους φυσικούς φακέλους που αφορούν το εκπαιδευτικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό.

Ο Γενικός Διευθυντής τηρεί σε φωριαμούς που κλειδώνουν τους φακέλους αξιολόγησης του προσωπικού και το Αρχείο των υποψηφίων προς εργασία.

Δ) Διευθυντής Μονάδος

Ο Διευθυντής κάθε εκπαιδευτικής μονάδας έχει πλήρη πρόσβαση στους φακέλους αξιολόγησης των μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού που ανήκει στην αρμοδιότητά του.

Ε) Ιατρός εργασίας

Ο Ιατρός εργασίας τηρεί ιατρικό φάκελο για κάθε εργαζόμενο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο φάκελος φυλάσσεται στον χώρο του ιατρείου εργασίας.

Στα στοιχεία αυτά μπορεί να έχει πρόσβαση μόνον ο Γενικός Διευθυντής.

Οι φάκελοι τηρούνται σε φωριαμούς που κλειδώνουν.

 1. Πρόσβαση στα δεδομένα των εργαζομένων

Οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν. Έχουν επίσης όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ του ΓΚΠΔ.

Η πρόσβαση γίνεται μέσω της Γραμματείας, στην οποία πρέπει να υποβάλλονται εγγράφως όλα τα σχετικά αιτήματα.

Τα δεδομένα των εργαζομένων δεν διαβιβάζονται σε τρίτους παρά μόνο αν αυτό επιβάλλεται από τον νόμο, ιδίως στο πλαίσιο της ισχύουσας εργατικής και φορολογικής νομοθεσίας, ή για την εξυπηρέτηση των αναγκών των νόμιμων δραστηριοτήτων του Σχολείου, για τις οποίες οι εργαζόμενοι έχουν εκ των προτέρων ενημερωθεί.

Γ. Επεξεργασία για ειδικούς σκοπούς

 1. Φωτογράφιση/βιντεοσκόπηση εκδηλώσεων

Στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών το Σχολείο οργανώνει εκδηλώσεις εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, ενημερωτικού ή ψυχαγωγικού χαρακτήρα στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν εκτός των μαθητών και του προσωπικού, οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών ή πρόσωπα εκτός σχολείου κατόπιν ειδικής ή γενικής πρόσκλησης και με την έγκριση του Σχολείου.

Οι εκδηλώσεις αυτές δύνανται να φωτογραφηθούν/βιντεοσκοπηθούν και να δημοσιοποιηθούν με διάφορους τρόπους, περιλαμβανομένης της ανάρτησης στον ιστότοπο του Σχολείου, και στα μέσα, περιλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στους αντίστοιχους λογαριασμούς του Σχολείου και μόνον σε αυτούς, για λόγους αναμνηστικούς, ιστορικούς, εκπαιδευτικούς, τεκμηρίωσης, ενημέρωσης ή διαφήμισης.

Για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τους ανωτέρω σκοπούς οι συμμετέχοντες καλούνται να δηλώσουν σε ειδικό έντυπο ή, εφόσον η σχετική ενημέρωση/πρόσκληση αποστέλλεται ηλεκτρονικά, με ηλεκτρονικό τρόπο, αν αποδέχονται ή δεν αποδέχονται τη φωτογράφιση/βιντεοσκόπησή τους. Σε περίπτωση που δεν απαντήσουν ούτε αρνητικά ούτε θετικά, η συμμετοχή τους στην εκδήλωση τεκμαίρεται ως αποδοχή της επεξεργασίας.

Σε περίπτωση που απαντήσουν αρνητικά, εφόσον το πρόσωπό τους εμφανίζεται στις σχετικές εικόνες, θα γίνεται θόλωση του προσώπου.

 1. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης

Το Σχολείο έχει εγκαταστήσει κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) για τον σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών από φθορές και παράνομες ενέργειες.

Το κύκλωμα λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις κατευθυντήριες γραμμές της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Οι κάμερες δεν είναι εγκατεστημένες εντός των αιθουσών διδασκαλίας ούτε σε χώρους εργασίας του προσωπικού, παρά μόνον σε κοινόχρηστους χώρους, σε αποθηκευτικούς χώρους, στον χώρο του ταμείου και στους περιμετρικούς χώρους του Σχολείου, χωρίς να λαμβάνουν εικόνα από τον γύρω δημόσιο χώρο. Υπάρχουν ενημερωτικές πινακίδες πριν την είσοδο στους χώρους επιτήρησης.

Το κύκλωμα δεν λειτουργεί κατά τις ώρες της εκπαιδευτικής λειτουργίας του Σχολείου και για όσο χρονικό διάστημα υπάρχουν μαθητές στον χώρο του Σχολείου.

Οι οθόνες παρακολούθησης ευρίσκονται σε φυλασσόμενο χώρο και σε αυτές έχουν πρόσβαση μόνο οι αρμόδιοι υπάλληλοι και ο Γενικός Διευθυντής.

Οι κάμερες δεν καταγράφουν ήχο.

Ο χρόνος τήρησης του υλικού λήψης είναι 15 ημέρες και μετά καταστρέφεται. Σε περίπτωση συμβάντος, το σχετικό υλικό τηρείται σε χωριστό φωριαμό που κλειδώνει και διαβιβάζεται στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

Πρόσβαση στο υλικό που έχει καταγραφεί, για όσο χρόνο τηρείται, έχουν τα πρόσωπα που απεικονίζονται και τρίτα πρόσωπα που τεκμηριώνουν υπέρτερο έννομο συμφέρον κατόπιν γραπτής αιτήσεώς τους. Το σχετικό αίτημα αξιολογείται από τον Γενικό Διευθυντή, ο οποίος έχει δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβαση, εφόσον κρίνει ότι δεν υφίσταται υπέρτερο έννομο συμφέρον του τρίτου προσώπου ή ότι η πρόσβαση του προσώπου που απεικονίζεται είναι δυνατόν να παρεμποδίσει την εξέταση συμβάντος.

 1. Χρήση ιστοσελίδας

Το Σχολείο χρησιμοποιεί τον ιστότοπο “https://athina.leonteios.gr” για την προώθηση των δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών του και την επικοινωνία με τους μαθητές, τους γονείς και κηδεμόνες τους και κάθε τρίτο που ενδιαφέρεται να ενημερώνεται για τα νέα, τις υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις και τις λοιπές δραστηριότητες του Σχολείου.

Η διαχείριση της ιστοσελίδας γίνεται από μέλη του προσωπικού του Σχολείου, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης του Σχολείου. Τα πρόσωπα που είναι επιφορτισμένα με τη διαχείριση της ιστοσελίδας δεσμεύονται συμβατικά με ρήτρες εμπιστευτικότητας και ευθύνονται τόσο έναντι των υποκειμένων των δεδομένων όσο και έναντι του Σχολείου, ως υπεύθυνου επεξεργασίας της ιστοσελίδας για κάθε τυχόν παραβίαση του ισχύοντος νομικού πλαισίου.

Η ανάρτηση πληροφοριών στην ιστοσελίδα γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες και προϋποθέσεις που θέτει ο ΓΚΠΔ για τη νόμιμη συλλογή και χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Απαγορεύεται η ανάρτηση στην ιστοσελίδα πληροφοριών που συνιστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χωρίς τη συγκατάθεση του προσώπου στο οποίο αναφέρονται ή η ανάρτηση δεδομένων για την επεξεργασία των οποίων δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις νομιμότητας που προβλέπει ο ΓΚΠΔ.

Απαγορεύεται επίσης η ανάρτηση παράνομου περιεχομένου ή περιεχομένου πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου χωρίς την άδεια αυτού ή περιεχομένου που εν γένει αντίκειται στις διατάξεις της κάθε φοράς ισχύουσας νομοθεσίας.

Η ανάρτηση φωτογραφιών και βίντεο από εκδηλώσεις του Σχολείου γίνεται κατά τη διαδικασία και υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται ανωτέρω στο οικείο κεφάλαιο της παρούσας πολιτικής.

H ιστοσελίδα του Σχολείου παραπέμπει σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Το Σχολείο δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για το χειρισμό των προσωπικών δεδομένων, το περιεχόμενο και τη λειτουργικότητα αυτών των διαδικτυακών τόπων.

Όποιος επιθυμεί να ενημερώνεται για τα νέα, τις υπηρεσίες, τις δραστηριότητες και τις λοιπές εκδηλώσεις του Σχολείου μπορεί να εγγραφεί μέσω της συμπλήρωσης σχετικής φόρμας επικοινωνίας που υπάρχει στην ιστοσελίδα ώστε να ενημερώνεται με αποστολή μηνυμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα δηλώσει. Για την εγγραφή οποιουδήποτε φυσικού προσώπου απαιτείται η καταχώριση μόνο του ονοματεπωνύμου και μιας ηλεκτρονικής διεύθυνσης. Για λόγους συμμόρφωσης προς την υποχρέωση ενημέρωσης που επιβάλλει ο ΓΚΠΔ, πριν την καταχώριση των παραπάνω στοιχείων, ο συνδρομητής ενημερώνεται μέσω αναδυόμενου παραθύρου ότι το Σχολείο επεξεργάζεται τα προσωπικά του δεδομένα σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του ΓΚΠΔ και ότι θα τα χρησιμοποιήσει μόνο για σκοπούς επικοινωνίας με αυτόν. Στη συνέχεια καλείται να διαβάσει μέσω ειδικής ηλεκτρονικής παραπομπής (link) την παρούσα Πολιτική προστασίας δεδομένων και να δηλώσει ότι ενημερώθηκε σχετικά και συναινεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Χωρίς αυτήν την ενέργεια εκ μέρους του ενδιαφερόμενου το σύστημα δεν επιτρέπει την εγγραφή συνδρομητών.

Δ. Office 365 και εκπαιδευτικές υπηρεσίες

Το σχολείο μας παρέχει στους μαθητές και εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα αξιοποίησης του Office 365 για την μελέτη εκπαιδευτικού υλικού και την πραγματοποίηση ομαδικών projects. Κάθε μαθητής έχει ένα προσωπικό κωδικό μέσα από το οποίο έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει για αποκλειστικά εκπαιδευτικούς σκοπούς τα εξής σύγχρονα εργαλεία:

 • Ms Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook)
 • Teams
 • One Drive,
 • Share Point
 • Onenote
 • Class Notebook
 • Forms
 • Sway
 • Διάφορες άλλες εφαρμογές ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες

Για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των μαθητών και των εκπαιδευτικών αλλά και για τη διασφάλιση της ορθής χρήσης του διαδικτύου από τους μαθητές έχουν ληφθεί τα εξής τεχνικά μέτρα:

 • Από το outlook επιτρέπονται οι επικοινωνίες μόνο μεταξύ των μαθητών και καθηγητών και μόνο μεταξύ των ηλεκτρονικών διευθύνσεων που ανήκουν στο σχολείο. Παράλληλα, έχει υιοθετηθεί συγκεκριμένη πολιτική που εξασφαλίζει την ορθή χρήση του εργαλείου.
 • Στο teams έχουν προβλεφθεί συγκεκριμένες πολιτικές ασφάλειας ανάλογα με τη βαθμίδα του μαθητή (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια), ενώ έχει απενεργοποιηθεί η δυνατότητα καταγραφής και χρήσης κάμερας. Σημειώνεται ότι για τους μαθητές έχουν τεθεί περιορισμοί που σχετίζονται με την άμεση σύσκεψη, τον προγραμματισμό συσκέψεων και τον προγραμματισμό ιδιωτικών συσκέψεων ώστε να διασφαλιστεί η ορθή χρήση του εργαλείου.

Τα προσωπικά δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασία σε αυτή την περίπτωση είναι το ονοματεπώνυμο του μαθητή και η ηλεκτρονική του διεύθυνση όπως αυτή δημιουργείται από τον διαχειριστή του συστήματος. Τυχόν μεταδεδομένα που παράγονται, χρησιμοποιούνται ανωνυμοποιημένα αποκλειστικά και μόνο για στατιστικούς και ερευνητικούς σκοπούς.

Σήμερα, η ορθή χρήση της τεχνολογίας αποτελεί ένα σημαντικό εφόδιο για τους νέους. Το σχολείο μας με γνώμονα την εξοικείωση των μαθητών μας με την τεχνολογία προχώρησε στην εν λόγω επένδυση, εξασφαλίζοντας ένα σύγχρονο και ασφαλές τεχνολογικό περιβάλλον.

Ε. Δικαιώματα φυσικών προσώπων σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων

Σεβόμαστε το σύνολο των δικαιωμάτων σας που απορρέουν από την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ειδικότερα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να λάβετε ενημέρωση σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε (π.χ. τους σκοπούς της Επεξεργασίας, τους τύπους Δεδομένων, τους αποδέκτες στους οποίους ενδεχομένως να κοινοποιούνται, το χρονικό διάστημα για το οποίο διατηρούνται).
 • Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των Δεδομένων σας, αν διαπιστώσετε ότι τηρούμε εκ παραδρομής ανακριβή ή λανθασμένα στοιχεία (π.χ. διόρθωση της διεύθυνσης, στοιχεία επικοινωνίας, αριθμό ταυτότητας).
 • Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των Προσωπικών σας Δεδομένων σε περίπτωση που αυτά δεν είναι απαραίτητα πλέον για την  παροχή των υπηρεσιών μας ή για την εκπλήρωση των νομικών μας υποχρεώσεων.
 • Δικαίωμα περιορισμού της Επεξεργασίας/εναντίωσης στην Επεξεργασία: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό ή να εναντιωθείτε σε συγκεκριμένη επεξεργασία για κάποιον σκοπό.
 • Δικαίωμα φορητότητας: έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε ευανάγνωστη μορφή σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.

Για το σύνολο των δικαιωμάτων σας, ακολουθούμε τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων όπως αυτές περιγράφονται στο Άρθρο 12. Μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα που διαθέτουμε και να την αποστείλετε με email στο llp@leonteios.gr ή με φαξ στο 210.2515049 ή να την παραδώσετε στα γραφεία μας στη διεύθυνση : Νεϊγύ 17 11143 ΑΘΗΝΑ, στην κυρία Αναστασία ΜΙΝ. Έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε τα δικαιώματά σας προφορικά, υπό την προϋπόθεση ότι η ταυτότητά σας είναι αποδεδειγμένη με άλλα μέσα. Ενδέχεται για την ασφάλεια των δεδομένων σας, να ζητήσουμε ορισμένα στοιχεία με σκοπό την ταυτοποίησή σας. Θα επεξεργαστούμε άμεσα και ατελώς το αίτημά σας και εντός ενός μήνα θα ικανοποιήσουμε το δικαίωμά σας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο χρόνος ανταπόκρισης μας ενδέχεται να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Σε αυτή την περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε για την εν λόγω παράταση και για τους λόγους της καθυστέρησης εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος.

Όλες οι πληροφορίες παρέχονται δωρεάν. Εξαίρεση αποτελούν προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά αιτήματα, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους. Σε αυτή την περίπτωση, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του Άρθρου 12 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων μπορεί να επιβάλουμε την καταβολή εύλογου τέλους ή να αρνηθούμε να δώσουμε συνέχεια στο αίτημα. Εφόσον δεν ικανοποιήσουμε το αίτημά σας, θα σας ενημερώσουμε χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος για τους λόγους που δεν προβήκαμε στη σχετική ενέργεια και τη δυνατότητα να απευθυνθείτε στην Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3 Τ.Κ. 115 23, Αθήνα +30 210 6475600)

ΣΤ. Γενικές δεσμεύσεις

 1. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κάθε κατηγορίας τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τον σκοπό της επεξεργασίας.
 2. Τα μέλη της Διοίκησης, του Εκπαιδευτικού Προσωπικού, του Διοικητικού Προσωπικού και του Τεχνικού Προσωπικού καθώς και οι εξωτερικοί συνεργάτες του Σχολείου δεσμεύονται από υποχρέωση εχεμύθειας για τα προσωπικά δεδομένα των οποίων λαμβάνουν γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Έχουν όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τον ΓΚΠΔ καθώς και πειθαρχικές ευθύνες έναντι της Διοίκησης του Σχολείου.

Λεόντειος Σχολή Νέας Σμύρνης: Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων
Ιστότοπος Λεοντείου Λυκείου Νέας Σμύρνης

Σας ευχαριστούμε που επισκέπτεστε τον διαδικτυακό τόπο του σχολείου μας https://neasmyrni.leonteios.gr/ (εφεξής «Ιστότοπος») και σας διαβεβαιώνουμε ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων σας αποτελεί πρωταρχικό μέλημά μας.

(1) Η παρούσα Πολιτική αποσκοπεί στην ενημέρωσή σας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω της Ιστοσελίδας μας.

Προσωπικά δεδομένα είναι οι πληροφορίες που αφορούν σε ένα φυσικό πρόσωπο. Τα δεδομένα θεωρούνται ως προσωπικά, εφόσον το φυσικό πρόσωπο, στο οποίο αφορούν μπορεί να ταυτοποιηθεί άμεσα ή έμμεσα (ήτοι μέσω αναφοράς σε όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα αυτού του προσώπου).

(2) Υπεύθυνος επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 7 του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) είναι η Λεόντειος Σχολή Νέας Σμύρνης, Θ. Σοφούλη 2 Νέα Σμύρνη, info@leontios.gr].

[Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διεύθυνση dpo@leontios.gr ή στην ταχυδρομική διεύθυνση με τη προσθήκη “υπόψη υπεύθυνου προστασίας δεδομένων”].

(3) Για να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε μέσω email είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας, αποθηκεύουμε τα δεδομένα τα οποία μας παρέχετε (το email σας, πιθανόν το όνομα και το τηλέφωνό σας), προκειμένου να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας. Στο πλαίσιο αυτό, εφόσον η αποθήκευση δεν απαιτείται πλέον, διαγράφουμε τα εν λόγω δεδομένα ή περιορίζουμε την επεξεργασία τους, στη περίπτωση που δεν υφίσταται υποχρέωση αποθήκευσης από το νόμο.

Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε και για ποιό σκοπό

(1) Data logs

Κατά την είσοδό σας στον Ιστότοπο συλλέγουμε εκείνα τα προσωπικά δεδομένα (data logs) που διαβιβάζονται στον εξυπηρετητή μας (server) από το πρόγραμμα περιήγησής σας και συγκεκριμένα:

 • Διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP– Address).

 • Ημερομηνία και ώρα του αιτήματος.

 • Διαφορά ζώνης ώρας σε σχέση με την ώρα Γκρίνουιτς (Greenwich Mean Time – GMT)

 • Περιεχόμενο του αιτήματος (συγκεκριμένη σελίδα)

 • Καθεστώς πρόσβασης/HTTP-Κωδικός (Statuscode)

 • Κάθε μεταφερόμενη ποσότητα δεδομένων

 • Ιστοσελίδα, από την οποία προέρχεται το αίτημα

 • Φυλλομετρητής (browser)

(2) Cookies

Συμπληρωματικά στα ως άνω αναφερόμενα δεδομένα, κατά την χρήση της Ιστοσελίδας, αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας cookies, δηλαδή μικρά αρχεία δεδομένων σε μορφή κειμένου (text files) που αποθηκεύονται στη συσκευή που χρησιμοποιείτε και αποστέλλουν στον εξυπηρετητή μας (server) στοιχεία αναγνώρισης της συσκευής σας, δηλαδή δημιουργείται ένας μοναδικός αριθμός αναγνώρισης, τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα για να έχετε ακώλυτη πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας μας (session cookies). Τα cookies δεν μπορούν να εκτελέσουν συγκεκριμένα προγράμματα ή να μεταφέρουν ιούς στον υπολογιστή σας. Σκοπός τους είναι να κάνουν την περιήγηση του χρήστη στο Διαδίκτυο πιο φιλική και συνολικά πιο αποτελεσματική.

Τα Session-Cookies διαγράφονται όταν αποσυνδεθείτε ή κλείσετε τον περιηγητή.

Η επεξεργασία των στοιχείων διαδικτυακής αναγνώρισης (IP address & πληροφορίες από τα cookies) απαιτείται για τους εξής σκοπούς:

(α) Δημιουργία ανώνυμων στατιστικών στοιχείων, όπως ο αριθμός και γεωγραφική προέλευση των επισκεπτών, η επισκεψιμότητα των επιμέρους σελίδων του Ιστοτόπου, η ιστοσελίδα μέσω της οποίας επισκέπτεσθε τη δική μας ιστοσελίδα.

(β) Διευκόλυνση των επισκέψεων και περιηγήσεών σας στον Ιστότοπο, όπως ειδικότερα αναφέρεται στο κεφάλαιο για τα cookies.

(γ) Προστασία του Ιστοτόπου από ενδεχόμενη κακόβουλη ή παράνομη χρήση (π.χ. η καταχώριση των διευθύνσεων διαδικτυακού πρωτοκόλλου όλων των χρηστών απαιτείται προκειμένου να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενες απόπειρες κακόβουλης χρήσης του Ιστοτόπου από τρίτους).

Το νομικό πλαίσιο και η βάση επεξεργασίας

Η επεξεργασία γίνεται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας και εν προκειμένω έχει ως νομική βάση το έννομο συμφέρον μας να διαχειριζόμαστε, να βελτιώνουμε και να διασφαλίζουμε τον Ιστότοπο του σχολείου μας (άρθρο § 1 (στ) του Γενικού Κανονισμού).

Σύνδεσμοι σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων

Ο Ιστότοπoς παραπέμπει σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων που ενδεχομένως προβαίνουν και σε άλλες επεξεργασίες δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών τους, χρησιμοποιούν διαφορετικά cookies κλπ. Το Λεόντειο Λύκειο Νέας Σμύρνης δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους και για οποιοδήποτε σχετικό θέμα, θα πρέπει να επικοινωνείτε με τους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

Χρόνος τήρησης των δεδομένων

Η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP address) της συσκευής σας (υπολογιστής, κινητό ή ταμπλέτα) που καταχωρίζεται αυτόματα στον εξυπηρετητή μας (server) κατά την είσοδό σας στον Ιστότοπό μας τηρείται τρεις μήνες από την ημερομηνία εισόδου σας στον Ιστότοπο και, εν συνεχεία, διαγράφεται αυτομάτως.

Τα Session-Cookies διαγράφονται όταν αποσυνδεθείτε ή κλείσετε τον περιηγητή.

Στοιχεία που εσείς μας παρέχετε για να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε μέσω email είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας (το email σας, πιθανόν το όνομα και το τηλέφωνό σας), αποθηκεύονται για όσο καιρό απαιτείται, προκειμένου να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας και, εφόσον η αποθήκευση δεν απαιτείται πλέον, διαγράφουμε τα εν λόγω δεδομένα ή περιορίζουμε την επεξεργασία τους, στη περίπτωση που δεν υφίσταται υποχρέωση αποθήκευσης από το νόμο.

Σε περίπτωση έγερσης δικαστικών ή εξώδικων αξιώσεων, τα δεδομένα θα διατηρηθούν μέχρι την αμετάκλητη επίλυση ή την παραγραφή τους.

Τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ασκήσετε τα εξής δικαιώματα που κατοχυρώνονται στον Γενικό Κανονισμό:

(α) Δικαίωμα να πληροφορηθείτε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε μέσω της Πλατφόρμας και με ποιο τρόπο, να λάβετε αντίγραφα αυτών καθώς και κάθε άλλη πληροφορία σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία («δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης«),

(β) Δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση και/ή συμπλήρωση ανακριβών ή ελλιπών δεδομένων, π.χ. σε περίπτωση που αλλάξετε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μας ζητάτε να την αντικαταστήσουμε με την καινούργια («δικαίωμα διόρθωσης«),

(γ) Δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή και/ή περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων σας, εφόσον δεν είναι πλέον απαραίτητη ή αν γίνεται με μη σύννομο τρόπο ή στην περίπτωση που η διαγραφή είναι υποχρεωτική από το νόμο («δικαίωμα στη λήθη»).

(δ) Δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας. για όσο χρόνο εκκρεμεί αίτημά σας για τη διόρθωση ή διαγραφή τους («δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας»),

(ε) Δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα σας σε αναγνώσιμη ηλεκτρονική μορφή και να μας ζητάτε να τα διαβιβάζουμε με τη μορφή αυτή σε τρίτους που υποδεικνύετε εσείς («δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων»), (στ) Δικαίωμα να αντιταχτείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας («δικαίωμα εναντίωσης»).

Όπως αναφέρεται στην ως άνω γενική Ενημέρωση, μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα αυτά ανά πάσα στιγμή, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση dpo@leontios.gr . Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να μας υποβάλετε οποιαδήποτε σχετική απορία ή παρατήρησή σας.

Επίσης, δικαιούστε να υποβάλετε προσφυγή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, 11523, Αθήνα, 210-6475600, contact@dpa.gr), σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι θίγονται καθ’ οιοδήποτε τρόπο τα προσωπικά δεδομένα σας μέσω της Πλατφόρμας.

Αναθεωρήσεις

Πριν από κάθε ενδεχόμενη αλλαγή στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω του Ιστοτόπου, θα τροποποιήσουμε αντίστοιχα την παρούσα Ενημέρωση και θα την αναρτήσουμε, ώστε να ενημερωθείτε σχετικά και να μπορείτε να ασκείτε αποτελεσματικά τα δικαιώματά σας.